Izgradnja puta održive budućnosti BiH

 

 

„Prevencija korupcije u privatnom sektoru – Izgradnja održivog razvoja“ naziv je panel diskusije u kojoj je učestvovala dr.sc. Elma Kovačević- Bajtal, direktorica Sektora za edukaciju Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine.

Komora, kako je istaknula Kovačević- Bajtal, učestvuje u radu radnih grupa za izradu važnih dokumenata domaćih i međunarodnih organizacija koje se direktno bave prevencijom korupcije te u izradi Strategije prevencije i borbe protiv korucije i izvještaja OESC-a.

– Komora je s APIK- om za predstavnike privrede i komorskog sistema organizirala nekoliko edukacija na temu „Kako pripremiti Plan integriteta?“ . Učesnici edukacija su kazali da su ove teme nedovoljno stručno zastupljene u medijima, te iskazali interes da znaju više o tome dokle se došlo u uspostavi preventivnih mehanizama u institucijama i organima uprave na sprječavanju koruptivnih aktivnosti- kazala je Kovačević –Bajtal i dodala da je osim edukacije potrebno kontunuirano promovirati važnost izrade Plana integriteta od strane preduzeća i u narednom periodu raditi na uspostavi registra tih kompanija.
– Takođe, potrebno je upoznati privatni sektor sa standardom ISO 37001, tj. prvim međunarodnim standardom iz oblasti sistema upravljanja, koji je namijenjen za borbu protiv mita i korupcije, te kontinuirano razvijati svijest o štetnosti korupcije, napraviti procjene kolike posljedice snosi preduzeće, ali i društvo zbog postojanja istih i uz pomoć postojećih anktikoruptivnih alata djelovati preventivno- kazala je Kovačević – Bajtal.

Panel je organizovan u okviru konferencije „Izgradnja puta održive budućnosti BiH “, u organizaciji Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije.