Poštovani,
Donošenjem Pravilnika o usklađivanju i registraciji međunarodnih i međuentitetskih autobuskih redova vožnje („Službeni glasnik BiH“, broj 77/14 od 29.09.2014.godine), Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Komora) je ovlaštena da provodi postupak usklađivanja međunarodnih i međuentitetskih redova vožnje.

U cilju kvalitetnog i transparentnog obavljanja ovog postupka Komora je, vodeći računa o načelu zakonitosti iz člana 4. Zakona o upravnom postupku Bosne i Hercegovine, donijela sljedeća akta: Odluku o načinu obavljanja poslova usklađivanja međunarodnih i međuentitetskih autobuskih redova vožnje, Odluku o naknadi u postupku usklađivanja autobuskih redova vožnje, Instrukciju o postupanju pri rješavanju zahtjeva za usklađivanje međunarodnih redova vožnje iz 2013. godine, Instrukciju o postupku rješavanja zahtjeva za usklađivanje reda vožnje sa ispravkom na osnovu rješenja drugostepenog organa i Proceduru usklađivanja međunarodnih i međuentitetskih autobuskih redova vožnje.

1. Postupak usklađivanja međunarodnih redova vožnje iz 2013. godine
Dana 27.11.2014. godine Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine je Komori dostavilo 781 zahtjev za usklađivanje međunarodnih autobuskih linija za koje je procedura usklađivanja započeta, a postupak nije okončan, sa zahtjevom da se podnosiocima omogući da se izjasne po pitanju zahtjeva, te da se rješavanje ovih zahtjeva uzme u prioritet.

Komora je u mjesecu decembru 2014. godine, podnosiocima zahtjeva uputila dopis da se izjasne o svojim zahtjevima. Za 288 zahtjeva, podnosioci su se izjasnili da ostaju pri zahtjevu, te su redovi vožnje po ovim zahtjevima objavljeni na službenoj web strani Komore (https://komorabih.ba/prijedlozi-redova-voznje/) dana 09.01.2015. godine. Također, za sedam zahtjeva za koje se podnosioci nisu izjasnili da ostaju pri zahtjevu, u žalbenom postupku po rješenju drugostepenog organa, redovi vožnje su objavljeni na službenoj web strani Komore dana 13.02.2015. godine.

U postupku rješavanja ovih zahtjeva doneseno je 486 zaključaka, kojima se smatra da zahtjev za usklađivanje nije podnesen i 295 rješenja u prvostepenom postupku. Iz navedenog se može konstatovati da su svi zahtjevi za usklađivanje međunarodnih redova vožnje koji su dostavljeni iz Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine riješeni u prvostepenom postupku.

U postupku usklađivanja rješavanje ovih zahtjeva je rađeno bez mogućnosti favorizovanja bilo kojeg zahtjeva na način da su zahtjevi sortirani po abecednom redu saobraćajne oznake države odredišta i abecednom redu naziva podnosioca zahtjeva.

U sljedećoj tabeli prikazano je rješavanje zahtjeva za usklađivanje međunarodnih redova vožnje iz 2013. godine.

Broj zaprimljenih zahtjeva od Ministarstva komunikacija i transporta BiH 781
Broj zahtjeva za koje je donesen zaključak kojima se smatra da zahtjev za usklađivanje nije podnesen 486
Broj zahtjeva objavljen na web stranici Komore 295
Broj donesenih prvostepenih rješenja 295

 

U sljedećoj tabeli prikazano je rješavanje zahtjeva za usklađivanje međunarodnih redova vožnje iz 2013. godine koji su objavljeni na web strani Komore.

Broj zahtjeva koji su objavljeni na web strani komore 295
Broj zahtjeva za koje je okončan postupak i doneseno rješenje sa klauzulom pravosnažnosti 202
Broj zahtjeva čiji su spisi sa žalbom podnosioca zahtjeva proslijeđeni drugostepenom organu Ministarstvu komunikacija i transporta BiH 22
Broj zahtjeva koji su po rješenju drugostepenog organa Ministarstva komunikacija i transporta BiH vraćeni Komori na ponovno rješavanje 71

 

U sljedećoj tabeli prikazano je rješavanje zahtjeva za usklađivanje međunarodnih redova vožnje iz 2013. godine koji su po rješenju drugostepenog organa Ministarstva komunikacija i transporta BiH vraćeni Komori na ponovno rješavanje.

Broj zahtjeva koji su po rješenju drugostepenog organa Ministarstva komunikacija i transporta BiH vraćeni Komori na ponovno rješavanje 71
Broj zahtjeva za koja su donesena rješenja i čeka se istek žalbenog roka 5
Broj zahtjeva za koje su ispravljeni redovi vožnje, objavljeni na web strani Komore dana 03.07.2015. godine, i za koje će se donijeti rješenja do polovine avgusta 2015. Godine 31
Broj zahtjeva za koje su ispravljeni redovi vožnje, koji će biti objavljeni na web strani Komore dana 03.08.2015. godine, i za koje prijevoznici mogu, u propisanom roku od 15 dana od dana objave, uložiti pisani prigovor Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine 20
Broj zahtjeva za koje je podnosiocu zahtjeva poslana obavijest o ispravci reda vožnje po rješenju drugostepenog organa Ministarstva komunikacija i transporta BiH 15

Iz gore navedenih tabela može se jasno zaključiti da Komora trenutno može rješavati samo 31 zahtjev za usklađivanje međunarodnih redova vožnje iz 2013. godine, koje će riješiti do polovine avgusta 2015. godine, a da rješavanje 35 predmeta ovisi od podnosioca prigovora i nadležnog drugostepenog organa, te se očekuje da će se ovaj postupak u potpunosti završiti u mjesecu septembru 2015. godine.

2. Postupak usklađivanja međunarodnih redova vožnje otvorenih u 2015. godini
Komisija za otvaranje zahtjeva za usklađivanje međunarodnih i međuentitetskih autobuskih redova vožnje je, zaključno sa 03.07.2015. godine, otvorila koverte sa zahtjevima za usklađivanje međunarodnih redova vožnje, zapisnički konstatovala prijem 1108 zahtjeva, od kojih 761 zahtjev ne ispunjava uslove za objavu na službenoj web stranici Komore, a 347 redova vožnje iz zahtjeva je objavljeno na web strani Komore, od kojih se 14 zahtjeva odnosilo na zahtjeve prijevoznika za usklađivanje međunarodnih redova vožnje (izmjena reda vožnje), na kojima se, u odnosu na red vožnje upisan u Registar, predlažu izmjene koje se ne odnose na stanice u odlasku iz BiH i ne uvode se nove stanice na redu vožnje, kao i zahtjeve kojima se predlaže umanjenje prava obima prijevoza u odnosu na red vožnje upisan u Registar, na koje prijevoznici ne mogu podnijeti prigovor Komori na objavljeni red vožnje (Član 4. stav 6. Pravilnika.

U sljedećoj tabeli prikazani su svi zahtjevi za usklađivanje međunarodnih redova vožnje, otvoreni u 2015. godini .

Broj zahtjeva zahtjeva za usklađivanje međunarodnih i međuentitetskih autobuskih redova vožnje otvoreni u 2015. godini, zaključno sa 03.07.2015. godine 1108
Broj zahtjeva koji ne ispunjavaju uslove za objavu na službenoj web stranici Komore 761
Broj zahtjeva objavljenih na web strani Komore, zaključno sa 03.07.2015. godine 347

 

U sljedećoj tabeli prikazani su zahtjevi objavljeni na web strani Komore, zaključno sa 03.07.2015. godine

Broj zahtjeva objavljenih na web strani Komore, zaključno sa 03.07.2015. godine 347
Broj zahtjeva za koje se provodi postupak usklađivanjana 333
Broj zahtjeva za izmjenu reda vožnje na koje prijevoznici ne mogu podnijeti prigovor 14

Zahtjevi za izmjenu reda vožnje provode se u kontinuitetu, riješeno je 11 zahtjeva, a za tri zahtjeva postupak je u toku.

Za 333 zahtjeva za koje se provodi postupak usklađivanja, postupak je u toku, a izdavanje rješenja će uslijediti po okončanju postupka usklađivanja zahtjeva dostavljenih od Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine za redove vožnje iz 2013. godine.

3. Postupak usklađivanja međuentitetskih redova vožnje otvorenih u 2015. godini
Komisija za otvaranje zahtjeva za usklađivanje međunarodnih i međuentitetskih autobuskih redova vožnje je, zaključno sa 03.07.2015. godine, otvorila koverte sa zahtjevima za usklađivanje međuentitetskih redova vožnje, zapisnički konstatovala prijem 139 zahtjeva, od kojih 42 zahtjeva ne ispunjavaju uslove za objavu na službenoj web stranici Komore, a 97 redova vožnje iz zahtjeva je objavljeno na web strani Komore.

Po ovim zahtjevima očekuje se da će se prva rješenja izdati do kraja avgusta 2015. godine.

***

Uvažavajući činjenice da je Komora preuzela na rješavanje zahtjeve iz 2013. godine, poštujući osnovna načela zakonitosti, transparentnosti, zaštite prava podnosioca i javnog interesa, uzimajući u obzir složenost postupka, manjkavosti pravne regulative, u suradnji sa Ministarstvom komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine i bosanskohercegovačkih prijevoznika, očekujemo da ćemo u 2015. godini broj neriješenih zahtjeva svesti na minimum, te u 2016. godini sve zahtjeve rješavati u propisanim rokovima.

S poštovanjem,

GENERALNI SEKRETAR
Nihad Bajramović