ePortal za poreske obveznike

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH obavještava da je početkom 2018. godine Uprava za indirektno oporezivanje pustila u upotrebu novi poreski informacioni sistem. U isto vrijeme u svrhu elektronskog pružanja usluga poreskim obveznicima razvijena je posebna aplikacija, ePortal za poreske obveznike, tako da poreski obveznici putem Interneta mogu ostvarivati svoja prava na jednostavan i siguran način.

Osnovne elektronske usluge, koje poreski obveznici mogu koristiti putem ePortala su podnošenje prijava za porez na dodatu vrijednost i prijava za domaću akcizu. Elektronsko podnošenje prijava za porez na dodatu vrijednost i prijava za domaću akcizu za sve poreske obveznike tokom 2018. godine je na dobrovoljnoj osnovi, a od poreskog perioda januar 2019. godine svi obveznici biće u obavezi da elektronski podnose prijave.

Preduslov za korišćenje ove elektronske usluge je registracija korisnika elektronskih usluga kod Uprave za indirektno oporezivanje. Poreski obveznici su u obavezi da izvrše registraciju odgovornog lica kao primarnog korisnika elektronskih usluga, najkasnije do 01.01.2019. godine. Obveznici koji ne izvrše registraciju za elektronske usluge na propisani način i u propisanom roku neće moći koristiti elektronske usluge Uprave za indirektno oporezivanje tj. neće biti u mogućnosti da podnose prijave za porez na dodatu vrijednost i domaću akcizu.

Korišćenjem elektronskih usluga Uprave za indirektno oporezivanje, poreski obveznici će moći na jednostavniji i efikasniji način koristiti prava i izvršavati obaveze po osnovu indirektnih poreza. U svakom trenutku imaće pristup svojim podacima na ePortalu, prije svega podacima koji se vode u Jedinstvenom registru obveznika indirektnih poreza, podacima sa poreske kartice, tako da mogu vidjeti sve svoje proknjižene poreske prijave, poreske uplate, svoja obavještenja i sl.

Podzakonski akti, koji regulišu oblast elektronskih usluga Uprave za indirektno oporezivanje i elektronskog podnošenja prijava za porez na dodatu vrijednost i domaću akcizu su: Pravilnik o primjeni Zakona o PDV-u („Službeni glasnik BiH“, broj: 85/17), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 85/17), Uputstvo o registraciji korisnika elektronskih usluga UIO („Službeni glasnik BiH“, broj: 85/17), Uputstvo o elektronskom podnošenju prijava samooporezivanja („Službeni glasnik BiH“, broj: 04/18).

Registracija za elektronske usluge UIO vrši se elektronskim putem, popunjavanjem prijave za registraciju koja je dostupna na sljedećem linku:
https://e-porezi.uino.gov.ba:4443/Account/LogOn?ReturnUrl=%2f

Na web stranici UIO na sljedećem linku https://www.new.uino.gov.ba/bs/e–PDV dostupno je video uputstvo sa koracima za registraciju i podnošenje prijava kao i brošura.

Share This