# Naziv aktivnosti
1 FIATA škola špedicije (14 modula)
2 Upravljanje lancima nabavke (7 modula)
3 Škola vanjskotrgovinskog poslovanja (3 modula)
4 Škola ekonomske diplomatije (Modul 3)
5 Škola ekonomske diplomatije (Modul 4)
6 Seminar na temu prodaje
7 B2B Marketing: Upravljanje ključnim kupcima
8 Project Management Professional
9 Leadership program
10 Tarifiranje robe - uvoz i izvoz
11 Kućno carinjenje i ovlašteni izvoznik
12 Ostvarenje kontakta sa inostranim kupcima
13 Odluke o nepreferencijalnom porijeklu robe i kontroli i nadzoru porijekla robe
14 Upoznavanje privrednika sa Odlukom Zajedničkog odbora Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini
15 Team building VTK BiH
16 Praktikum – pretraživanje baza podataka i sudske prakse Suda Europske Unije
17 Sloboda pružanja usluga – analiza slučajeva
18 Sloboda poslovnog nastana – analiza slučajeva i primjena u poslovnoj praksi
19 Zakon o finansijskom poslovanju FBiH i usklađenost sa Acquis-jem/Late Payment Directive/Direktiva o borbi protiv zakašnjenja u plaćanju
20 Prevencija korupcije u privatnom sektoru
21 Lična efikasnost – alati upravljanja vremenom
22 Životni ciklusi preduzeća
23 Rad sa zaposlenima/Vještine rukovođenja
24 Vještine vođenja timova i donošenje odluka
25 Normiranje vremena izrade proizvoda i kalkulacija cijene koštanja proizvoda
26 Principi restrukutiranja za SME
27 Efikasna usmena i pisana komunikacija u poslovnom svijetu
28 Interio (Sajam)
29 Arbitražno rješavanje sporova (4 seminara)
30 Finansijsko upravljanje, investicijsko planiranje i upravljanje troškovima u praksi
31 Upravljanje promjenama u praksi
32 Biznis škola
33 EU standardi u industriji-novi standardi; izmjene i dopune postojećih
34 Izvoz industrijskih proizvoda na tržište EU
35 Sigurnost informacija
36 Korporativno upravljanje
37 Horizon Europe/Horizon 2020-SME instrument
38 Škola "Priprema projekata za EU fondove"
39 Škola "Digitalni marketing"
40 Upravljanje rizikom
41 Pristup finansijama za MSP (EU)
42 Kaizen/Lean/Six Sigma
43 Informacione tehnologije u proizvodnji
44 Intelektualno vlasništvo
45 Dualno obrazovanje
46 Webinar (pilot projekat)
how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.