Carinski referat na graničnom prelazu Donji Svilaj i Carinska ispostava Donji Svilaj uvedeni u TIR sistem

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komore Bosne i Hercegovine je obavještena od strane Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine o potrebi uvođenja carinskog referata Donji Svilaj i Carinske ispostave Donji Svilaj u TIR sistem.

Naime, rješenjem Ministarstva bezbjednosti BiH broj: 12-02-04-8-5415-26/21 od 09.12.2021. godine određen je privremeni granični prelaz za međunarodni promet putnika i roba, izuzev roba koje podliježu inspekcijskim kontrolama i roba koje podliježu plaćanju akciza, na lokaciji mosta Svilaj na rijeci Savi (granični prelaz Svilaj – Donji Svilaj) za period od 01.01.2022. godine do 31.12.2022. godine ili do stupanja na snagu Ugovora ili Aneksa Ugovora o određivanju graničnih prelaza između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske.

Na tom graničnom prelazu, poslove iz djelokruga UIO obavlja novi Carinski referat na graničnom prelazu Donji Svilaj. Nadalje, u UIO je počela sa radom i nova Carinska ispostava Svilaj, koja je smještena na lokaciji graničnog prelaza Donji Svilaj, nadležna za sprovođenje carinskih postupaka pri uvozu/izvozu roba. Stoga je Sektor za carine ocijenio da je potrebno da se Carinski referat na graničnom prelazu Donji Svilaj i Carinska ispostava Donji Svilaj uvedu u TIR sistem, kako bi se u istima, a shodno njihovim nadležnostima, omogućilo odvijanje postupka pod pokrićem karneta TIR. S tim u vezi izvršena je dopuna Uputstva o provođenju postupka po karnetu TIR, odnosno Priloga 1. Uputstva, gdje je Carinska ispostava Donji Svilaj uvrstena na Popis carinskih ispostava i carinskih referata ovlaštenih za provođenje TIR postupka (početak – otvaranje karneta TIR i završetak TIR postupka), te dopuna Priloga 2 na način da se Carinski referat na graničnom prelazu Donji Svilaj uvrsti na Popis graničnih carinskih ureda u Bosni i Hercegovini (usputnih ulaznih/ tranzitnih/ izlaznih) preko kojih se može prevoziti roba po TIR postupku. Takođe, Sektor za carine je ocijenio da je neophodno da se navedeni prilozi Uputstva dopune i sa Carinskom ispostavom Neum (za početak – otvaranje karneta TIR i završetak TIR postupka), kao i sa carinskim referatima na graničnim prelazima koji do sada nisu bili navedeni u Uputstvu, a preko kojih se odvija međunarodni robni promet (CR/GP Strmica, CR/GP Gradina, CR/GP Uvac, CR/GP Metaljka, CR/GP Hum, CR/GP Deleuša, CR/GP Kamensko, CR/GP Ivanica, CR/GP Brčko i CR/GP Pavlovića Most).

Slijedom navedenog, Sektor za carine dostavio je Uputstva o izmjeni Uputstva o provođenju postupka po karnetu TIR sa novim Prilogom 1. (u kojem je naveden Popis carinskih ispostava i carinskih referata u Bosni i Hercegovini ovlaštenih za provođenje TIR postupka (početak – otvaranje karneta TIR i završetak TIR postupka) i Prilogom 2. (u kojem je naveden Popis graničnih carinskih ureda u Bosni i Hercegovini (usputnih ulaznih/ tranzitnih/ izlaznih) preko kojih se može prevoziti roba po TIR postupku ).

Kao dan početka primjene, odnosno stupanja na snagu predmetnog uputstva određen je naredni dan od dana donošenja Uputstva( 13.04.2022.), jer će o tom datumu biti obaviještena organizacija IRU (UNION INERNATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIES – Međunarodno udruženje (unija) drumskih prevoznika, sa sjedištem u Ženevi), kojoj se takođe dostavljaju i otisci službenih pečata koje naprijed navedene carinske organizacione jedinice koriste i kojima će ovjeravati TIR karnete. Prednacrt predmetnog uputstva usklađen je sa Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 11/05, 58/14, 60/14, 50/17, 70/17 i 10/21).