Grupacija organizatora sajmova u BiH

O Grupaciji

Grupacija organizatora sajmova u Bosni i Hercegovini je oblik artikuliranja interesa članova Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: VTK BiH), čija je osnovna djelatnost organizacija međunarodnih i domaćih sajmova i izložbi.

Članice Grupacije mogu biti i pridružene članice VTK BiH – preduzeća koja su u funkciji realizacije projekta sajma ili izložbe (preduzeća koja se bave opremanjem sajamskog prostora, špediteri, banke, osiguravajuća društva, itd.), na osnovu odluke Upravnog odbora VTK BiH.

Prava i dužnosti članica Grupacije su prava i dužnosti članice VTK BiH utvrđena Zakonom i njenim Statutom. Grupacija organizatora sajmova u Bosni i Hercegovini se osniva i djeluje u okviru VTK BiH i nema status pravnog lica.

Grupacija organizatora sajmova u Bosni i Hercegovini uvijek u svom radu mora poštovati principe rada i zadatke VTK BiH i svojim aktivnostima ne smiju nanositi štetu drugim odborima, grupacijama, asocijacijama i članovima komorskog sistema, niti svojim radom dovoditi u neravnopravan položaj druge djelatnosti, odnosno grane privrede.

Stručne i administrativno-tehničke poslove za članice, organe i tijela Grupacije obavlja Uprava stručnih poslova VTK BiH.

Zadaci Grupacije

Djelatnost i zadaci Grupacije organizatora sajmova u BIH proizilaze iz zadataka VTK BiH, s time što Grupacija svoju aktivnost usmjerava prema konkretnim potrebama i interesima članica, a naročito na:

 • Usklađivanje interesa članica te predlaganje mjera na stvaranju što povoljnijeg i ravnopravnog poslovnog ambijenta u BiH, te poboljšanju uslova sajamskog poslovanja;
 • Saradnju sa stručnim službama VTK BiH i nadležnim državnim organima i institucijama na pripremi zakonskih i podzakonskih propisa iz domena rada Grupacije;
 • Saradnja sa stručnim službama VTK BiH na kategorizaciji i klasifikacija sajamskih organizatora i manifestacija u zemlji u pogledu opremljenosti i osposobljenosti pojedinih organizatora, a u skladu sa međunarodnim standardima;
 • Saradnja sa nadležnim državnim organima i drugim institucijama u cilju harmonizacije pravila i ponašanja, standardizacije, te profesionalnog i stručnog osposobljavanja i edukacije kadrova članica Grupacije organizatora sajmova;
 • Praćenje i predlaganje donošenja nove ili izmjena postojeće zakonske regulative u oblasti sajamske industrije u BiH, te harmonizacija istih na nivou cijele države a u skladu sa međunarodno priznatim standardima;
 • Usklađivanje termina održavanja sajmova i izrada kalendara sajmova;
 • Praćenje i analiziranje statističkih pokazatelja i privrednih kretanja u ovom sektoru privrede u zemlji i komparacija sa međunarodnim statistikama;
 • Usklađivanje poslovanja članica Grupacije sa međunarodnim tehničkim standardima u sajamskoj industriji;
 • Saradnja sa nadležnim organima svih nivoa na provođenju i kontroli primjene utvrđenih standarda i pravila;
 • Praćenje i podsticanje primjene novih tehnologija, standarda i unapređenje kvaliteta rada članica Grupacije;
 • Učešće u pripremi i radu mješovitih komisija i ekspertnih grupa u cilju uređivanja odnosa i zaštite interesa članica Grupacije;
 • Saradnja sa stručnim službama VTK BiH, na profesionalnom i stručnoj edukaciji i osposobljavanju kadrova članica Grupacije kroz učešće na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima, seminarima, okruglim stolovima i sl.;
 • Saradnja sa organizacijama, institucijama i organima u zemlji i inostranstvu na ostalim poslovima i aktivnostima od interesa za članice;
 • Organizacija nastupa i prezentacije mogućnosti članica na sajmovima u zemlji i inostranstvu, te kroz zajedničke nastupe na pojedinim manifestacijama;
 • Obavljanje i drugih aktivnosti koje su od interesa za članice Grupacije.

Grupacija organizatora sajmova u VTK BiH može, u saradnji s nadležnim državnim organima i tijelima, pokretati inicijative i predlagati mjere ekonomske politike koje se tiču unapređenja sajamske industrije u BiH a time i poslovanja njenih članica.

Pravilnik o utvrđivanju međunarodnog karaktera sajma organizovanog u BiH

 • Pravilnik
 • Zahtjev za utvrdjivanje medjunarodnog karaktera sajma
 • Instrukcija za uplatu takse za uvjerenje o medjunarodnm karakteru sajma

Kalendar sajmova u BiH

bhprivreda
 • BH kompanije u organizaciji VTK/STK BiH na Međunarodnom sajmu slatkiša i grickalica ISM 2023, Keln

  Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, organizovala je posjetu privredne delegacije Bosne i Hercegovine Međunarodnom sajmu „ISM Sajam 2023 – Međunarodni sajam slatkiša i grickalica ”, u Kelnu, SR Njemačka. U delegaciji Bosne i Hercegovine, pored organizatora, su učestvovali predstavnici bh. kompanija: MBA Centar d.o.o. (Vogošća), Mladeks Pak d.o.o. (Prnjavor ), Šeherconi d.o.o. (Maglaj), Violeta d.o.o.

  2023-04-24
 • VTK/STK BiH nositelj aktivnosti komorskog sustava na Sajmu gospodarstva Mostar

  Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine nositelj je aktivnosti komorskog sustava BiH na predstojećem Sajmu gospodarstva u Mostaru i uz brojne događaje koje će organizirati, imat će i štand na kojem će uz predstavnike VTK BiH, biti prisutni i predstavnici Gospodarske komore FBiH, Privredne komore RS i Privredne Komore Brčko distrikta BiH. Svi posjetitelji će imati

  2023-04-21
 • Poziv za 21. Međunarodni sajam turizma i ekologije “LIST” u Lukavcu

  Lukavački sajam, u saradnji s Gradom Lukavac, a uz podršku Vlade Tuzlanskog kantona, organizira 21. Međunarodni sajam turizma i ekologije “LIST” 2023, koji će biti održan od 4. do 6. maja 2023. godine u Lukavcu. Ova sajamska manifestacija, osim promocije i razvoja turizma, podržava i obrtnike i poduzetnike s područja Federacije BiH, kao i cijelog

  2023-04-12
 • TEXPO, Pakistan, 26.-28.5.2023. godine

  Ambasada Islamske Republike Pakistan obavještava da će se 4.Međunarodni sajam tekstila (TEXPO) održati u periodu od 26. do 28. maja 2023. godine u Expo centru Karachi (Pakistan). Organizatori sajma su Vlada, Ministarstvo trgovine i Agencija za razvoj trgovine Pakistana (TDAP). TEXPO je najveća pakistanska izložba tekstila, koja predstavlja zajedničku platformu za upoznavanje stručnjaka iz industrije

  2023-04-04