Grupacija organizatora sajmova u BiH

 

 

O Grupaciji

Grupacija organizatora sajmova u Bosni i Hercegovini je oblik artikuliranja interesa članova Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: VTK BiH), čija je osnovna djelatnost organizacija međunarodnih i domaćih sajmova i izložbi.

Članice Grupacije mogu biti i pridružene članice VTK BiH – preduzeća koja su u funkciji realizacije projekta sajma ili izložbe (preduzeća koja se bave opremanjem sajamskog prostora, špediteri, banke, osiguravajuća društva, itd.), na osnovu odluke Upravnog odbora VTK BiH.

Prava i dužnosti članica Grupacije su prava i dužnosti članice VTK BiH utvrđena Zakonom i njenim Statutom. Grupacija organizatora sajmova u Bosni i Hercegovini se osniva i djeluje u okviru VTK BiH i nema status pravnog lica.

Grupacija organizatora sajmova u Bosni i Hercegovini uvijek u svom radu mora poštovati principe rada i zadatke VTK BiH i svojim aktivnostima ne smiju nanositi štetu drugim odborima, grupacijama, asocijacijama i članovima komorskog sistema, niti svojim radom dovoditi u neravnopravan položaj druge djelatnosti, odnosno grane privrede.

Stručne i administrativno-tehničke poslove za članice, organe i tijela Grupacije obavlja Uprava stručnih poslova VTK BiH.

  Zadaci Grupacije

  Djelatnost i zadaci Grupacije organizatora sajmova u BIH proizilaze iz zadataka VTK BiH, s time što Grupacija svoju aktivnost usmjerava prema konkretnim potrebama i interesima članica, a naročito na:

  • Usklađivanje interesa članica te predlaganje mjera na stvaranju što povoljnijeg i ravnopravnog poslovnog ambijenta u BiH, te poboljšanju uslova sajamskog poslovanja;
  • Saradnju sa stručnim službama VTK BiH i nadležnim državnim organima i institucijama na pripremi zakonskih i podzakonskih propisa iz domena rada Grupacije;
  • Saradnja sa stručnim službama VTK BiH na kategorizaciji i klasifikacija sajamskih organizatora i manifestacija u zemlji u pogledu opremljenosti i osposobljenosti pojedinih organizatora, a u skladu sa međunarodnim standardima;
  • Saradnja sa nadležnim državnim organima i drugim institucijama u cilju harmonizacije pravila i ponašanja, standardizacije, te profesionalnog i stručnog osposobljavanja i edukacije kadrova članica Grupacije organizatora sajmova;
  • Praćenje i predlaganje donošenja nove ili izmjena postojeće zakonske regulative u oblasti sajamske industrije u BiH, te harmonizacija istih na nivou cijele države a u skladu sa međunarodno priznatim standardima;
  • Usklađivanje termina održavanja sajmova i izrada kalendara sajmova;
  • Praćenje i analiziranje statističkih pokazatelja i privrednih kretanja u ovom sektoru privrede u zemlji i komparacija sa međunarodnim statistikama;
  • Usklađivanje poslovanja članica Grupacije sa međunarodnim tehničkim standardima u sajamskoj industriji;
  • Saradnja sa nadležnim organima svih nivoa na provođenju i kontroli primjene utvrđenih standarda i pravila;
  • Praćenje i podsticanje primjene novih tehnologija, standarda i unapređenje kvaliteta rada članica Grupacije;
  • Učešće u pripremi i radu mješovitih komisija i ekspertnih grupa u cilju uređivanja odnosa i zaštite interesa članica Grupacije;
  • Saradnja sa stručnim službama VTK BiH, na profesionalnom i stručnoj edukaciji i osposobljavanju kadrova članica Grupacije kroz učešće na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima, seminarima, okruglim stolovima i sl.;
  • Saradnja sa organizacijama, institucijama i organima u zemlji i inostranstvu na ostalim poslovima i aktivnostima od interesa za članice;
  • Organizacija nastupa i prezentacije mogućnosti članica na sajmovima u zemlji i inostranstvu, te kroz zajedničke nastupe na pojedinim manifestacijama;
  • Obavljanje i drugih aktivnosti koje su od interesa za članice Grupacije.

  Grupacija organizatora sajmova u VTK BiH može, u saradnji s nadležnim državnim organima i tijelima, pokretati inicijative i predlagati mjere ekonomske politike koje se tiču unapređenja sajamske industrije u BiH a time i poslovanja njenih članica.

   Pravilnik o utvrđivanju međunarodnog karaktera sajma organizovanog u BiH

   • Pravilnik
   • Zahtjev za utvrdjivanje medjunarodnog karaktera sajma
   • Instrukcija za uplatu takse za uvjerenje o medjunarodnm karakteru sajma

    Kontakt:

    Nejira Močević
     033 566 185
    Share This