Asocijacija građevinarstva i industrije građevinskog materijala

O građevinarstvu i energetici

BiH preduzeća su stekla solidan ugled u svim aspektima građevinskih projekata, počev od dizajna, graditeljstva, građevinarstva, pa do proizvodnje visoko kvalitetnih građevinskih materijala. Zemlja obiluje prirodnim resursima kao što su drvo, kamen, šljunak, pijesak, glina i metalne rude. Potencijal za rast tržišta građevinarstva u zemlji je zaista veliki, s tim da je prvobitni prioritet da se obnovi i oporavi postojeća imovina i infrastruktura.

Značajne mogućnosti za rast bh. građevinske industrije počivaju na projektima, pa tako pored Koridora Vc, tu postoje planovi za izgradnju brzih cesta, željeznica, i razvoja proizvodnje električne energije. Razvoj građevinarstva leži i u izgradnji privrednih i turističkih (banjski, seoski, planinski, morski turizam) objekata, te u izgradnji objekata u energetici (termoelektrane, cjevovodi, hidroenergetski projekti i dr.) Ovo su veliki građevinski projekti koji zahtijevaju osnivanje konzorcija za izvođenje širokog spektra radova koji bi bio konkurentan i na međunarodnim tenderima.

Energetski sektor u BiH je jedan od najznačajnijih privrednih sektora koji ima veliki uticaj na rast i razvoj privrede BiH, prije svega kroz tehnološki razvoj i povećanje konkurentnosti privrede. Energija je generator razvoja u tehnološkom, ekonomskom, naučnom i obrazovnom smislu.

Bosna i Hercegovina je bogata prirodnim resursima koji su neophodni za proizvodnju električne energije – vodom i ugljem. Procjenjuje se da Bosna i Hercegovina raspolaže sa:

 • Preko 5,000 MW hidropotencijala, od čega je iskorišteno tek oko 35% po kapacitetu odnosno 38% u odnosu na maksimalno moguću proizvodnju električne energije, što je najniža iskorištenost hidropotencijala u Evropi,
 • Oko 5.8 milijardi tona ukupnih geoloških rezervi uglja, od čega je bilansnih 2,540 milijardi tona pa su potrebna velika sredstva da bi se potencijalne rezerve istražile i prevele u bilansne.

Bosna i Hercegovina ima pozitivnu energetsku statistiku, prije svega u kontekstu proizvodnje struje i njenog izvoza. Bosna i Hercegovina ima dobru povezanost sa elektroenergetskim sistemima u državama regiona, pa se tako najveći obim prekogranične razmjene tradicionalno obavlja sa Hrvatskom, zatim sa Crnom Gorom, a najmanje sa Srbijom. I dalje Hrvatska i Crna Gora imaju znatne bilansne deficite i vodeći su uvoznici i u regionalnim razmjerama.

S obzirom na trend rasta proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, kako u svijetu, tako i kod nas, pored hidropotencijala neophodno je spomenuti i potencijale energije vjetra i sunca. Energija vjetra se u BiH još uvijek nedovoljno koristi u energetske svrhe, iako postoje projekti čija se realizacija očekuje u narednom periodu. Prema preliminarnim analizama, BiH ima značajne potencijale korištenja sunčeve energije, prije svega u južnim dijelovima svoje teritorije. Sadašnje korištenje solarne energije u BiH je ograničeno na upotrebu solarnih kolektora na manjem broju domaćinstava, te na pojedinim većim objektima korištenje i manjih fotovoltaičnih sistema. Međutim, proizvodnja električne energije pomoću sunčeve energije zahtijeva solarne sisteme, koji spadaju u naskuplje energetske tehnologije. U BiH postoje solarne elektrane ali su one većinom manjih instaliranih kapaciteta i priključene su na sisteme Elektroprivreda koje otkupljuju proizvedenu električnu energiju. Veliki broj instaliranih solarnih elektrana je u privatnom vlasništvu.

Takođe je interesantna i energija biomase. Najznačajniji izvor biomase za proizvodnju energije u BiH je drvna masa porijeklom iz šumarstva (ogrijevno drvo, šumski ostatak) i drvni otpad iz drvne industrije. Značajan energetski potencijal predstavljaju i ostaci iz poljoprivrede, biogas sa farmi, ostaci žitarica, otpad iz voćarstva, ostaci uljarica. Do sada je iskorištena samo mala količina biomase za proizvodnju električne energije i to pretežno kao ogrevno drvo i briketi za grijanje u domaćinstvima. U BiH postoji nekoliko postrojenja koja se bave proizvodnjom ovog načina dobivanja električne  energije, ali u budućnosti je potrebno uložiti veća sredstva u razvoj novih oblika dobijanja energije.

O Asocijaciji

Članice Asocijacije građevinarstva i industrije građevinskih materijala BiH su pravna lica čija je osnovna djelatnost:

 • Područje F-Građevinarstvo (gradnja građevina visokogradnje, niskogradnje i specijalizirane građevinske djelatnosti);
 • Područje B-Oblast 08-Grana 08.1 i Područje C-Oblast 23-Grane 23.2, 23.3, 23.5, 23.6 i 23.7-Industrija građevinskih materijala;
 • Područje M-Oblast 71-Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko ispitivanje i analiza;
 • Ostale djelatnosti koje su u neposrednoj ili posrednoj vezi sa investicionim radovima.

Zadaci Asocijacije

Asocijacija svoj rad realizuje kroz slijedeće aktivnosti:

 • Izrada strategije razvoja članica Asocijacije građevinarstva i IGM, u okviru ukupne strategije razvoja;
 • Izrada godišnjih planova rada;
 • Koordinacija pripreme i realizacije poslova za angažovanje članica za nastup na izvođenju investicionih radova u zemlji i inostranstvu;
 • Pokretanje, učešće i koordinacija bilateralnih sporazuma i aktivnosti vezanih za nastup i realizaciju poslova članica na tržištima pojedinih zemalja, te njihov zajednički nastup sa preduzećima iz drugih zemalja na tržištima trećih zemalja i u našoj zemlji;
 • Praćenje i podsticanje razvoja tehnologija, standarda i unapređenje kvaliteta rada na projektovanju i izvođenju investicionih radova;
 • Praćenje i predlaganje donošenja nove ili izmjena postojeće zakonske regulative u oblasti bankarskog sistema, carinske politike, osiguranja, podsticajnih mjera za izvoz roba i usluga, itd., u okviru VTK BiH;
 • Koordinacija i realizacija aktivnosti na upoznavanju članica sa mogućnostima i propisima vezanim za rad u zemlji i za pojedine zemlje u inostranstvu, a iz kojih proizilaze zadaci Asocijacije građevinarstva i IGM koji su od interesa su za članice;
 • Koordinacija aktivnosti na edukaciji i osposobljavanju kadrova za rad na vanjskotrgovinskim poslovima, u domenu struke i potrebnih znanja za rad na poslovima realizacije investicionih projekata u inostranstvu;
 • Promocija mogućnosti članova za nastup na izvođenju radova u inostranstvu, kroz učešće na međunarodnim stručnim skupovima, okruglim stolovima i sl.;
 • Saradnja sa organizacijama, institucijama i organima u zemlji i inostranstvu na ostalim poslovima i aktivnostima od interesa za članice;
 • Izrada stručnih publikacija, analiza i ekonomskih istraživanja vezanih za rad Asocijacije građevinarstva i IGM;
 • Obavljanje drugih poslova koji su u interesu članova, a koji su u nadležnosti, ili su povjereni Asocijaciji građevinarstva i IGM.

Statistika

Pogledajte promo video o BiH privredi
bhprivreda

U sklopu realizacije ČRA-ÚNMZ-ISBIH projekta „Jačanje kapaciteta nacionalne infrastrukture kvaliteta za standardizaciju i ocjenu građevinskih proizvoda u Bosni i Hercegovini” pripremljen je i objavljen promotivni video o eurokodovima.

U videu su na zanimljiv i slikovit način predstavljeni eurokodovi te njihov značaj, ciljevi i prednosti korištenja. Također predstavljene su i aktivnosti Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine u toj oblasti, najznačanije realizovane aktivnosti koje se odnose na eurokodove i nacionalne dodatke te planovi za naredni period. Više infomracija na linku: https://isbih.gov.ba/p/vijesti/promotivni-video-o-eurokodovima

 • Poziv za učešće na sajmu građevinarstva u Atini

  Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obaviještena je od Ambasade Grčke da će sajam građevinarstva “Build Expo Greece 2023” održati od 19. – 22. oktobra 2023. godine u Atini, pod pokroviteljstvom Ministarstva životne sredine i energetike i Ministarstva za infrastrukturu i transport Grčke. Sve kompanije koje su zainteresovane za učešće na ovom sajmu više informacija mogu

  2023-08-10
 • U VTK/STK BiH održan seminar o detašmanima u SR Njemačkoj

  Predstavnici Bundesagentur für Arbeit (Njemačke savezne agencije za rad) održali su u Vanjskotrgovinskoj/Spoljnotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine (VTK/STK BiH) seminar za predstavnike bh. kompanija koje na osnovu Ugovora o djelu, odnosno detašmana, izvode radove u SR Njemačkoj. Seminar je organiziran radi ostvarenja što bolje i efikasnije iskorištenosti detašmana u ovoj zemlji. „Komora već više od

  2023-04-26
 • Poziv za poslovnu posjetu sajmovima drvne i građevinske industrije u Beogradu

  Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji s ADONIS GROUP (ekskluzivni predstavnik ITF) poziva bh. kompanije da poslovno posjete Internacionalni sajam drvne tehnologije- ALL4WOOD i Internacionalni sajam prozora, vrata, stakla i opreme- WINDOSHOW koji će biti održani od 8. do 11. marta 2023. godine u Beogradu. Kompanije iz Bosne i Hercegovine zainteresovane za poslovnu posjetu

  2023-02-03
 • Grad Dubrovnik – Javni poziv za realizaciju projekta izgradnje stadiona

  Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještena je od strane Abmasade Republike Hrvatske u Sarajavu da je Gradsko vijeće Grada Dubrovnika raspisalo Javni poziv za iskazivanje interesa za realizaciju projekta izgradnje nogometnog stadiona, s trgovačko-zabavnim i kulturnim sadržajima te podzemnim garažama u Lapadu „Arena Dubrovnik“. Više detalja o pozivu možete pogledati OVDJE ili potražiti putem mejla:

  2022-09-13