Asocijacija drvne industrije i šumarstva

O drvnoj industriji

Preko polovine površine Bosne i Hercegovine je pokriveno šumom, što je čini jednom od najbogatijih zemalja u regiji Jugoistočne Europe, a njeni stanovnici su s pravom ponosni na dugogodišnju tradiciju proizvodnje drvnih proizvoda i njihovog izvoza.

Bosanskohercegovačke šume su većinom prirodne šume, raznovrsne po vrstama drveća, sa značajnim udjelom stabala većih prosječnih prečnika, što sve čini dobru komparativnu osnovu za razvoj drvne industrije.

Širok asortiman proizvoda koji nastaju u BiH je pretežno baziran na sirovinama: bukve, jele, smrče, bora, a znatno manje oraha, hrasta, jasena.
Glavno strateško opredjeljenje drvne industrije je što viši nivo finalizacije i što veći izvoz finalnih proizvoda od drveta. No, i pored toga, značajan udio u proizvodnji čine i proizvodi nižeg stupnja prerade, kao što su: razana građa, peleti, palete, briketi i slično.

Širok je dijapazon komfornih proizvoda koji nastaju u BiH, od namještaja od punog drveta, preko masivnih drvenih ploča, pa sve do građevinske stolarije, parketa i podova i rezane građe.

Drvna industrija je značajna grana privrede Bosne i Hercegovine. Svoj razvoj zasniva na korištenju pretežno domaćih sirovinskih resursa, a tradicionalno je izvozno orijentisana. Drvna industrija je organizovana u okviru većeg broja malih i srednjih preduzeća privatnog vlasništva i jedina je grana privrede Bosne i Hercegovine koja već duži niz godina ostvaruje suficit u međunarodnoj razmjeni. S obzirom na kvalitetan sirovinski potencijal, pretežno bukve, te izražen trend upotrebe drveta kao ekološkog i obnovljivog materijala u svijetu, realno je očekivati povećanje proizvodnje i izvoza drvne industrije Bosne I Hercegovine.

O Asocijaciji

Asocijacija drvne industrije i šumarstva je oblik interesnog organizovanja članica Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine čija je osnovna djelatnost proizvodnja i prerada proizvoda od drveta. Članice Asocijacije obavljaju sljedeće djelatnosti po KD BiH:

 • DD/20 PROIZVODNJA DRVETA I PROIZVODA OD DRVETA
  – proizvodnja rezane građe i impregnacija;
  – proizvodnja furnira i ploča;
  – proizvodnja građevinske stolarije i elemenata;
  – proizvodnja drvene ambalaže;
  – proizvodnja ostalih drvenih proizvoda.
 • DN/36 OSTALA PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
  – proizvodnja stolova i stolica;
  – proizvodnja ostalog namještaja za trgovine i poslovne prostore;
  – proizvodnja kuhinjskog namještaja
  – proizvodnja ostalog namještaja.
 • A/02 ŠUMARSTVO I ISKORIŠTAVANJE ŠUMA

Zadaci Asocijacije

Asocijacija drvne industrije i šumarstva Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine utemeljena je na Statutu Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine i Pravilniku o organizaciji i radu Asocijacije.
Zadaci Asocijacije drvne industrije i šumarstva su usmjereni naročito na:

 • Iniciranje donošenja mjera sistemske podrške organizaciji, dizajnu, marketingu i drugim funkcijama u poslovanju preduzeća, te učešće u izradi strategija razvoja i izvoza drvne industrije i šumarstva;
 • Saradnja sa nadležnim ministarstvima u Bosni i Hercegovini u cilju donošenja zakonskih propisa iz domena proizvodnje i prerade drveta koji će omogućiti povoljnije poslovanje i integrirsanje drvne industrije u evropske privredne tokove;
 • Organiziranje tematskih rasprava i okruglih stolova iz oblasti drvne industrije i šumarstva;
 • Organiziranje i saradnja na organizaciji međunarodnih sajmova iz oblasti drvne industrije u inozemstvu, privrednim izložbama i sl.;
 • Organiziranje poslovnih susreta sa zainteresiranim firmama iz oblasti drvne industrije i šumarstva;
 • Unapređenje saradnje između preduzeća šumarstva i drvne industrije u cilju sigurnijeg snabdijevanja prerađivačkih kapaciteta sirovinom;
 • Organiziranje stručnih seminara iz oblasti drvne industrije i šumarstva u skladu sa interesima članica;
 • Izrada promotivnih publikacija, analiza, ekonomskih istraživanja;
 • Kontinuirano obavještavanje članica Asocijacije i drugih zainteresiranih subjekata o pokazateljima iz oblasti ekonomskih odnosa sa inozemstvom drvne industrije;
 • Saradnja i koordinacija saradnje privrednih komora i drugih asocijacija u zemlji u cilju ujednačavanja ekonomskog položaja članova Asocijacije, te pripreme i realizacije projekata od zajedničkog interesa za vanjskotrgovinsko poslovanje;
 • Saradnja Asocijacije sa međunarodnim asocijacijama, privrednim komorama, ambasadama i privrednim subjektima drugih zemalja u cilju veće promocije drvne industrije Bosne i Hercegovine i stvaranja poslovnih kontakata na međunarodnom planu;
 • Učešće u radu radnih grupa, expertnih timova i tehničkih komiteta iz oblasti standardizacije i preuzimanja EU direktiva.

Statistika

drvo
 • Zadržavanje sirovine u BiH i diversifikacija tržišta prioriteti drvne industrije

  Na reizbornoj sjednici Skupštine Asocijacije drvne industrije VTK/STK BiH iznesena je problematika s kojom se ova grana privrede susreće u vrijeme sve veće ekonomske krize. Zaključeno je da je su najvažnije aktivnosti u budućem radu Asocijacije zalaganje da se što prije donese Odluka o zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata radi obezbjeđenja sigurnog snabdijevanja sirovinom

  2023-09-27
 • Bh. kompanije iz drvoprerađivačkog sektora u Milanu s poslovnim partnerima iz Italije

  Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK/STK BiH) u okviru projekta EXPO-DIGIT, kojeg sufinansiraju Evropska unija (EU) i Vlada SR Njemačke, organizirala je b2b sastanke bh. kompanija iz drvoprerađivačkog sektora s potencijalnim partnerima iz Italije. Sastanci se održavaju 8. i 9. juna 2023. godine u Milanu, a potencijalnim partnerima svoje proizvode i usluge će predstaviti pet

  2023-06-09
 • BH. kompanije izlažu na Sajmu namještaja i interijera imm 2023 u Kelnu

  Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK/STK BiH) u okviru projekta COVID-19 Investment Response/EU4Business Recovery, kojeg sufinansiraju Evropska unija (EU) i Vlada SR Njemačke, organizirala je predstavljanje bh. kompanija na Međunarodnom sajmu namještaja i interijera imm 2023 – Spring Edition u Kelnu, koji se održava od 4. do 7. 6. 2023. godine. Na štandu Bosne i

  2023-06-05
 • Poziv za učešće na sajmu imm cologne 2024

  Vanjskotrgovinska/ Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizira dvanaesti kolektivni nastup bh. firmi na Međunarodnom sajmu namještaja i interijera imm cologne, Köln (SR Njemačka), koji će biti održan od od 14-18. januara/ siječnja 2024. godine. Paviljon Bosne i Hercegovine imat će maksimalno 210 m2, a okupit će najmanje 5, a najviše 8 bh. kompanija koje se

  2023-05-31