Asocijacija akreditovanih tijela za ocjenjivanje usklađenosti, certifikaciju i verifikaciju

O Asocijaciji

Članice Asocijacije mogu biti sva akreditovana tijela, koja posjeduju akreditaciju Insituta za akreditaciju BiH (BATA). U okviru Asocijacije OCV osnovan je Odbor koji broji 11 članova. Članovi Odbora Asocijacije OCV se redovno sastaju na sjednicama na kojima se usaglašavaju aktivnosti od interesa Asocijacije.

Također, postoje tri pododbora:

 • Pododbor za građevinarstvo Asocijacija akreditovanih tijela za ocjenu kvaliteta, certifikaciju i verifikaciju. Pododbor sačinjava 15 kompanija sa BATA liste akreditovanih za metode u gradjevinarstvu
 • Pododbor za hranu Asocijacija akreditovanih tijela za ocjenu kvaliteta, certifikaciju i verifikaciju. Pododbor sačinjava 21 kompanija sa BATA liste akreditovanih za metode vezane za hranu
 • Pododbor za naftu Asocijacija akreditovanih tijela za ocjenu kvaliteta, certifikaciju i verifikaciju. Pododbor sačinjava 11 kompanija sa BATA liste akreditovanih za metode vezane za naftu

Zadaci Asocijacije

Zadaci Asocijacije OCV proizilaze iz zadataka Komore, s tim da Asocijacija OCV svoju aktivnost usmjerava prema potrebama i interesima članova, a naročito na:

 • Izradu strategija razvoja članova Asocijacije OCV, u okviru ukupne strategije razvoja BiH;
 • Izradu Godišnjeg Plana rada;
 • Saradnju sa nadležnim državnim organima i institucijama u pripremi zakonskih i podzakonskih, propisa iz domena rada Asocijacije;
 • Učešću u pripremi i radu mješovitih komisija i ekspertnih grupa u cilju uređivanja odnosa i zaštite interesa članica;
 • Saradnju sa nadležnim državnim organima i drugim institucijama u cilju harmonizacije pravila i ponašanja, standardizacije, te profesionalnog osposobljavanja i edukacije kadrova članova Komore;
 • Koordinaciju i realizaciju aktivnosti na upoznavanju članova sa mogućnostima i propisima vezanim za pojedine zemlje, a iz kojih proizilaze zadaci Asocijacije OCV i od interesa su za članove;
 • Saradnju sa organizacijama, BH institucijama i organima u zemlji i inostranstvu na ostalim poslovima i aktivnostima od interesa za članice;
 • Izradu stručnih publikacija, analiza i ekonomskih istraživanja vezanih za rad Asocijacije OCV;
 • Obavljanju drugih poslova koji su u interesu članova, a koji su u nadležnosti ili su povjereni Asocijaciji OCV;

Osim navedenih zadataka Asocijacija OCV obavlja i druge poslove od interesa za članice.

Principi Asocijacije

Principi na kojima je zasnovano osnivanje, rad i odlučivanje u Asocijaciji OCV su:

 • Usklađivanje aktivnosti prema potrebama i interesima članova;
 • Aktivna poslovna komunikacija među članovima;
 • Usklađivanje i predstavljanje strukovnih i poslovnih interesa članova;
 • Komunikacija i saradnja sa nadležnim državnim organima i drugim institucijama u BiH;
 • Aktivno učešće u pripremi zakonskih i podzakonskih akata i mjera ekonomske politike iz nadležnosti Asocijacije;
 • Saradnja sa istim i sličnim institucionalnim oblicima i organizacijama u inostranstvu;
 • Saradnja sa privrednim komorama entiteta i Brčko Distrikta i odgovarajućim asocijacijama osnovanim u njihovom okviru;
 • Saradnja sa ostalim asocijacijama organizovanim u okviru Komore, kao njenim organima i tijelima;
 • Ravnopravnost u iznošenju stavova i odlučivanje i
 • Javnost rada.