IKT Asocijacija

O Asocijaciji

IKT Asocijacija je oblik interesnog organizovanja izvozno orjentisanih preduzeća, članica Spoljnotrgovinske/Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine čija je osnovna djelatnost po SKD klasifikaciji slijedeća:

 • Područje C-26-Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda,
  • C-27-Proizvodnja električne opreme
 • Područje G-46-Trgovina na veliko, osim motornim vozilima i motociklima,
  • G-47-Trgovina na malo, osim motornim vozilima i motociklima,
 • Područje J-58-Izdavačke djelatnosti,
  • 62-Računarsko programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima,
  • 63-Informacijske uslužne djelatnosti,
  • 61-Telekomunikacije,
  • 60-Emitovanje radijskog i televizijskog programa,
 • Područje N-77-Iznajmljivanje i davanje u zakup uredskih strojeva, opreme,
 • Područje s-95-Popravak računara i predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo,

Organi Asocijacije

Skupština je najviši organ upravljanja IKT Asocijacijom. Skupština IKT Asocijacije, na koju se pozivaju svi njeni članovi, sastaje se po potrebi, a u okviru svoje nadležnosti:

 • Donosi pravilnik o organizaciji i radu Asocijacije,
 • Bira predsjednika i dva potpredsjednika Skupštine,
 • Bira Odbor Asocijacije i članove Odbora,
 • Usvaja program rada i izvještaj o radu Asocijacije,
 • Utvrđuje i dogovara aktivnosti Asocijacije,
 • Raspravlja i donosi zaključke i preporuke o temama koje su od interesa za članove Asocijacije.

IKT Asocijacija ima Odbor koji je operativno-izvršno tijelo Asocijacije čije su nadležnosti :

 • Priprema i predlaže pravila iz djelokruga rada Asocijacije,
 • Priprema i predlaže aktivnosti, odnosno plan rada Asocijacije,
 • Priprema i predlaže izvještaj o radu,
 • Priprema i predlaže nacrte – prijedloge dokumenata koje usvajaju organi Komore,
 • Predlaže, prema potrebi, predstavnike Asocijacije u radna i druga tijela Komore, mješovite državne delegacije i komisije, projektne i ekspertne grupe,
 • Raspravlja i donosi zaključke i preporuke o temama koje su od interesa za članove Asocijacije,
 • Donosi Poslovnik o svome radu,
 • Bira članove radnih ekspertnih grupa (radne grupe, komisije,sekcije…).

Odbor prema potrebi, za rješavanje stručne, pravne, tehničke ili neke druge specifične, odnosno sektorske problematike, obrazuje stalne ili povremene radne, odnosno ekspertne grupe. Asocijacija ima predsjednika i dva podpredsjednika, koji su ujedno i predsjednici i potpredsjednici Odbora.

Zadaci Asocijacije

U ostvarivanju svojih cilјeva, IKT Asocijacija će sarađivati sa svim nivoima vlasti u BiH, akademskom zajednicom, međunarodnim organizacijama, drugim IKT Udruženjima i organizacijama, članicama komorskog sistema u BiH, drugim poslovnim udruženjima u zemlјi i sa inostranim partnerima u ovoj oblasti.
IKT Asocijacija će usmjeriti sve svoje aktivnosti sa ciljem stvaranje privrednog ambijenta za poslovanje IKT industrije, prvenstveno kroz aktivno učešće u kreiranju privredno-sistemskih propisa neophodnih u funkcionisanju IKT industrije.
IKT Asocijacija će zastupati interesa IKT industrije u procesu izrade strateškim dokumentima razvoja BiH, i uzeti aktivno učešće u njihovom sprovođenju.
IKT Asocijacija će predstavlјati, zastupati i štiti interese svojih članova u zemlјi i inostranstvu. Primarne aktivnosti kojima će se IKT Asocijacija baviti u 2017. godini će biti:

 • Prezentiranje članstvu i aktiviranje članstva;
 • Prezentiranje svim releventnim činiocima važnim za IKT industriju (Vladine institucije, akademska zajednica, druge industrije, donatori, mediji,
 • Organizovanje i prisustvovanje na događajima koji imaju za temu IKT (konferencije, sajmovi, okrugli stolovi, radionice),
 • Izrada web site IKT asocijacije;
 • Uspostava jedinstvenog sistema informisanja svojih članova o svim pitanjima od interesa za obavljanje IKT delatnosti;
 • PR – Asocijacije.
 • Upućivanje inicijative i zajednički rad u oblasti obrazovanja za sve nivoe obrazovanja i permanentnog usavršavanja kako IKT stručnjaka, tako i korisnika, a posebno menadžera;
 • Saradnja sa akademskom zajednicom (poboljšanje naučno-nastavnih programa i syalbusa, uzimanje učešča u nastavi i naučno i traživačkim projektima, organizovanje praksi, dodjeljivanje stipendija);
 • Organizovanje edukacije i obuka iz IKT oblasti i svih oblasti koje mogu unaprijediti poslovanje članica;
 • Uticanje (lobiranje) na vladine institucije što za cilj treba da ima manji odliv IKT kadra iz BiH;
 • Pratiti zakonodavstvo i postojeće stanje i aktuelne probleme u IKT sektoru i predlagati nadležnim državnim organima preduzimanje neophodnih mera za poboljšanje u toj oblasti;
 • Organizovanje okruglih stolova;
 • Lobiranje kod svih nivoa zakonodavne i izvršne vlasti;
 • Uzimanje učešća u radnim grupama koje rade na izradi nacrta zakona i podzakonskih akata;
 • Promocija IKT industrije u BIH;
 • Promocija IKT industrije izvan BiH, sa ciljem povećanja izvoza
 • Organizovanje odlazaka na sajmove izvan BiH;
 • Organizovanje konferencija sa ciljem promocije;
 • Unapređenje IKT delatnosti, uvođenje i implementaciji savremenih svetskih iskustava i dostignuća u ovoj oblasti;
 • Saradnja na nivou BiH sa Vijećem ministara BiH i Ministarstvom prometa i komunikacija, Ministarstvom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, Ministarstvom civilnih poslova, Ministarstvom pravde te Agencijom za javne nabavke,
 • Saradnja sa entitetskim vladama i ministarstvima;
 • Saradnja sa akademskom zajednicom;
 • Saradnja sa donatorima;
 • Saradnja sa drugim IKT udruženjima, klasterima, tehnološkim parkovima, poslovnim inkubatorima, inovacionim centrima,
 • Saradnja sa medijima;
 • Ostvarivanje i očuvanje zajedničkih interesa i potreba svojih članova u oblasti IKT delatnosti;
 • Uspostavljanje jedinstvenog sistema informisanja svojih članova o svim pitanjima od interesa za obavljanje IKT delatnosti;
 • Uključivanje većeg broja članova Asocijacije u radne skupine;
 • Zastupanje i zaštita interese svojih članova pred državnim organima, privrednim i drugim organizacijama;
 • Pružanje stručne i savetodavne pomoći svojim članovima;
 • Podsticanje uvođenja međunarodnih standarda u IKT industriju;
 • Razvije međusobne solidarnosti i uzajamnosti među članovima i ostalim učesnicima u prometu roba i usluga u IKT sektoru;
 • Popularizacija i praktična primjena najnovijih naučnih dostignuća u IKT oblasti;

Korisni linkovi

Kako Vam možemo pomoci?

Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

 • Pokrenute konsultacije na Nacrt Zakona o dopunama Zakona o komunikacij …

  Spoljnotrgovinska komora BiH obavještava da je Ministarstvo komunikacija i transporta BiH, kreiralo Nacrt Zakona o dopunama Zakona o komunikacijama. Pokrenute su e-konsultacije u skladu sa Pravilima za konsultacije u izradi pravnih propisa BiH, te ovim putem pozivamo sve zainteresovane strane da uzmu učešće u javnoj raspravi. Svrha donošenja Nacrta Zakona o dopunama Zakona o komunikacijama

  2019-06-13
 • Održan sastanak Mješovite komisije za cestovni prijevoz putnika i ro …

  Dana 28. i 29. maja u Zagrebu je održan sastanak Mješovite komisije za cestovni transport putnika i roba sa Republikom Hrvatskom  na kojem je iz oblasti cestovnog prijevoza tereta definiran, nepromijenjen kontigent od 8000 dozvola za prijevoz u/iz trećih država, s tim da dozvola mora biti popunjena tokom utovara u Hrvatskoj za neku treću zemlju

  2019-06-06
 • Obavještenje: Objava osporavanih prijedloga međuentitetskih redova v …

  Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava prijevoznike u Bosni i Hercegovini da su, u skladu sa članom 4. Pravilnika o postupku usklađivanja i registracije redova vožnje, načinu i postupku izdavanja dozvole i obrascu dozvole („Službeni glasnik BiH“ broj: 7/18), na web stranici Komore http://www.komorabih.ba/objavljeni-prijedlozi-redova-voznje/,  objavljeni osporavani prijedlozi međuentitetskih redova vožnje, redovi vožnje kojima se osporavaju

  2019-06-06
 • Predstavljena nova usluga za prijevoznike tereta

  Dana 27.05.2019.godine, u Vanjskotrgovinskoj/Spoljnotrgovinskoj komori BiH, održana je konferencija za medije kojom prilikom su prezentirane mogućnosti i prednosti korištenja elektronskih tranzitnih dokumenata tj.provoznih deklaracija pomoću kojih se obavlja prevoz carinske robe, ali i predstavljenje barijere koje onemogućavaju ponudu usluga šireg spektra na području BiH. Tu se prvenstveno misli na elektronske transportne dokumente, poput e-TIR karneta

  2019-05-30