IKT Asocijacija

O Asocijaciji

IKT Asocijacija je oblik interesnog organizovanja izvozno orjentisanih preduzeća, članica Spoljnotrgovinske/Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine čija je osnovna djelatnost po SKD klasifikaciji slijedeća:

 • Područje C-26-Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda,
  • C-27-Proizvodnja električne opreme
 • Područje G-46-Trgovina na veliko, osim motornim vozilima i motociklima,
  • G-47-Trgovina na malo, osim motornim vozilima i motociklima,
 • Područje J-58-Izdavačke djelatnosti,
  • 62-Računarsko programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima,
  • 63-Informacijske uslužne djelatnosti,
  • 61-Telekomunikacije,
  • 60-Emitovanje radijskog i televizijskog programa,
 • Područje N-77-Iznajmljivanje i davanje u zakup uredskih strojeva, opreme,
 • Područje s-95-Popravak računara i predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo,

Organi Asocijacije

Skupština je najviši organ upravljanja IKT Asocijacijom. Skupština IKT Asocijacije, na koju se pozivaju svi njeni članovi, sastaje se po potrebi, a u okviru svoje nadležnosti:

 • Donosi pravilnik o organizaciji i radu Asocijacije,
 • Bira predsjednika i dva potpredsjednika Skupštine,
 • Bira Odbor Asocijacije i članove Odbora,
 • Usvaja program rada i izvještaj o radu Asocijacije,
 • Utvrđuje i dogovara aktivnosti Asocijacije,
 • Raspravlja i donosi zaključke i preporuke o temama koje su od interesa za članove Asocijacije.

IKT Asocijacija ima Odbor koji je operativno-izvršno tijelo Asocijacije čije su nadležnosti :

 • Priprema i predlaže pravila iz djelokruga rada Asocijacije,
 • Priprema i predlaže aktivnosti, odnosno plan rada Asocijacije,
 • Priprema i predlaže izvještaj o radu,
 • Priprema i predlaže nacrte – prijedloge dokumenata koje usvajaju organi Komore,
 • Predlaže, prema potrebi, predstavnike Asocijacije u radna i druga tijela Komore, mješovite državne delegacije i komisije, projektne i ekspertne grupe,
 • Raspravlja i donosi zaključke i preporuke o temama koje su od interesa za članove Asocijacije,
 • Donosi Poslovnik o svome radu,
 • Bira članove radnih ekspertnih grupa (radne grupe, komisije,sekcije…).

Odbor prema potrebi, za rješavanje stručne, pravne, tehničke ili neke druge specifične, odnosno sektorske problematike, obrazuje stalne ili povremene radne, odnosno ekspertne grupe. Asocijacija ima predsjednika i dva podpredsjednika, koji su ujedno i predsjednici i potpredsjednici Odbora.

Zadaci Asocijacije

U ostvarivanju svojih cilјeva, IKT Asocijacija će sarađivati sa svim nivoima vlasti u BiH, akademskom zajednicom, međunarodnim organizacijama, drugim IKT Udruženjima i organizacijama, članicama komorskog sistema u BiH, drugim poslovnim udruženjima u zemlјi i sa inostranim partnerima u ovoj oblasti.
IKT Asocijacija će usmjeriti sve svoje aktivnosti sa ciljem stvaranje privrednog ambijenta za poslovanje IKT industrije, prvenstveno kroz aktivno učešće u kreiranju privredno-sistemskih propisa neophodnih u funkcionisanju IKT industrije.
IKT Asocijacija će zastupati interesa IKT industrije u procesu izrade strateškim dokumentima razvoja BiH, i uzeti aktivno učešće u njihovom sprovođenju.
IKT Asocijacija će predstavlјati, zastupati i štiti interese svojih članova u zemlјi i inostranstvu. Primarne aktivnosti kojima će se IKT Asocijacija baviti u 2017. godini će biti:

 • Prezentiranje članstvu i aktiviranje članstva;
 • Prezentiranje svim releventnim činiocima važnim za IKT industriju (Vladine institucije, akademska zajednica, druge industrije, donatori, mediji,
 • Organizovanje i prisustvovanje na događajima koji imaju za temu IKT (konferencije, sajmovi, okrugli stolovi, radionice),
 • Izrada web site IKT asocijacije;
 • Uspostava jedinstvenog sistema informisanja svojih članova o svim pitanjima od interesa za obavljanje IKT delatnosti;
 • PR – Asocijacije.
 • Upućivanje inicijative i zajednički rad u oblasti obrazovanja za sve nivoe obrazovanja i permanentnog usavršavanja kako IKT stručnjaka, tako i korisnika, a posebno menadžera;
 • Saradnja sa akademskom zajednicom (poboljšanje naučno-nastavnih programa i syalbusa, uzimanje učešča u nastavi i naučno i traživačkim projektima, organizovanje praksi, dodjeljivanje stipendija);
 • Organizovanje edukacije i obuka iz IKT oblasti i svih oblasti koje mogu unaprijediti poslovanje članica;
 • Uticanje (lobiranje) na vladine institucije što za cilj treba da ima manji odliv IKT kadra iz BiH;
 • Pratiti zakonodavstvo i postojeće stanje i aktuelne probleme u IKT sektoru i predlagati nadležnim državnim organima preduzimanje neophodnih mera za poboljšanje u toj oblasti;
 • Organizovanje okruglih stolova;
 • Lobiranje kod svih nivoa zakonodavne i izvršne vlasti;
 • Uzimanje učešća u radnim grupama koje rade na izradi nacrta zakona i podzakonskih akata;
 • Promocija IKT industrije u BIH;
 • Promocija IKT industrije izvan BiH, sa ciljem povećanja izvoza
 • Organizovanje odlazaka na sajmove izvan BiH;
 • Organizovanje konferencija sa ciljem promocije;
 • Unapređenje IKT delatnosti, uvođenje i implementaciji savremenih svetskih iskustava i dostignuća u ovoj oblasti;
 • Saradnja na nivou BiH sa Vijećem ministara BiH i Ministarstvom prometa i komunikacija, Ministarstvom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, Ministarstvom civilnih poslova, Ministarstvom pravde te Agencijom za javne nabavke,
 • Saradnja sa entitetskim vladama i ministarstvima;
 • Saradnja sa akademskom zajednicom;
 • Saradnja sa donatorima;
 • Saradnja sa drugim IKT udruženjima, klasterima, tehnološkim parkovima, poslovnim inkubatorima, inovacionim centrima,
 • Saradnja sa medijima;
 • Ostvarivanje i očuvanje zajedničkih interesa i potreba svojih članova u oblasti IKT delatnosti;
 • Uspostavljanje jedinstvenog sistema informisanja svojih članova o svim pitanjima od interesa za obavljanje IKT delatnosti;
 • Uključivanje većeg broja članova Asocijacije u radne skupine;
 • Zastupanje i zaštita interese svojih članova pred državnim organima, privrednim i drugim organizacijama;
 • Pružanje stručne i savetodavne pomoći svojim članovima;
 • Podsticanje uvođenja međunarodnih standarda u IKT industriju;
 • Razvije međusobne solidarnosti i uzajamnosti među članovima i ostalim učesnicima u prometu roba i usluga u IKT sektoru;
 • Popularizacija i praktična primjena najnovijih naučnih dostignuća u IKT oblasti;

Korisni linkovi

Kako Vam možemo pomoci?

Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

 • Svjetski dan telekomunikacija i informacionog društva- 17. maj

  Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizovala je konferenciju za novinare povodom obilježavanja 17. maja- Svjetskog dana telekomunikacija i informacionog društva. Obilježavanje 50. godišnjice potpisivanja Prve međunarodne telegrafske konvencije 1865. godine i osnivanja Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU), ove godine se fokusira na temu “Prevazilaženje neusklađenosti standardizacije”. Standardi ITU nude zajedničku osnovu za rast i inovacije i na

  2019-05-17
 • VTK BiH sudjeluje na godišnjem skupu ADRION programa

  Godišnjem skupu ADRION programa, koji se održava od 06.-08.05.2019.godine u Budvi, prisustvuje koordinatorica projekta ADRIPASS Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Kristina Čosić. Na početku radnog dijela, prezentirana su tri projekta: SUPAIR, MULTIAPRO i ADRIPASS. Obzirom da je Vanjskotrgovinska komora BiH partner u projektu ADRIPASS, koordinatorica projekta je prisutne upoznala sa rezultatima i prikupljenim podacima koji

  2019-05-06
 • VTK BiH izdala prvu elektronsku carinsku tranzitnu deklaraciju

  Nakon što je okončala sve potrebne procedure, potpisala Sporazum sa ovlaštenim predstavnikom SGS Švicarska i educirala uposlenike za korištenje TransitNet platforme, dana 09.04.2019.godine, Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine je izdala prvu tranzitnu deklaraciju za bh. prijevoznika iz Gradačca koji je izdatu deklaraciju koristio na relaciji Mađarska-Turska. Kako smo i prethodno obavještavali, bh. prijevoznici već uveliko

  2019-04-10
 • eKonsultacije Prednacrta Uputstva o izmjenama i dopunama Uputstva za k …

  Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava da je Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, kreirala Prednacrt Uputstva o izmjenama i dopunama Uputstva za korištenje bankovnih garancija u carinskom postupku. Pokrenute su konsultacije u skladu sa Pravilima za konsultacije u izradi pravnih propisa BiH, te ovim putem pozivamo sve zainteresovane strane da uzmu učešće u

  2019-04-04